Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: PPHU PAKON-KRYST Krystyna Lewucha z siedzibą w Bierutowie (56-420) ul.Koszarowa 5 zwany dalej jako PAKON-KRYST lub Administrator.
 • Administrator w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: pakon_kryst@interia.pl lub na adres siedziby PPHU PAKON-KRYST z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane

 • W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO.
 • Administrator w celu zawarcia i realizacji umowy pozyskuje od Państwa następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firmę oraz numer NIP) i dane adresowe (adres, adres e-mail).
 • Administrator może dodatkowo prosić Państwa o podanie danych dodatkowych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Państwem, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia współpracy handlowej z PAKON-KRYST
 • PAKON-KRYST dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

PPHU PAKON-KRYST przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • do wykonania umowy, zawartej przez PPHU PAKON-KRYST z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez  stronę trzecią, w tym zwłaszcza, do dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług, będącego realizacją naszego prawnie  uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu nawiązania relacji handlowych z Państwem lub firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują, w tym w celu prowadzenia korespondencji handlowej, negocjowania i zawarcia stosownych umów z firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 •  w celu poprawnego prowadzenia współpracy handlowej oraz wykonaniem obowiązków prawnych, w tym: a. wsparcie obsługi klienta, wycen produktów gotowych, przeprowadzania akcji marketingowych, b. rozpatrzenia reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, c. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, d. archiwizacja danych, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z podejmowanymi przez nas działaniami. e. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, badanie ruchu na stronie internetowej wykorzystując narzędzia analityczne Google Analytics, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystyczny
 • w celu informowania Państwa o ofertach i działalności PPHU PAKON KRYST , jak również o organizowanych  przez nich wydarzeniach (podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym zwłaszcza: obowiązku prawnego, obejmującego prowadzenie sprzedaży towarów i usług w sposób zgodny z wymaganiami prawa podatkowego i prawa o rachunkowości, w tym zwłaszcza, obowiązku zachowanie tzw. należytej staranności podatkowej, wymaganej przepisami prawa podatkowego, oraz szczególnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, takimi jak: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”, opublikowana przez Ministerstwo Finansów w dniu 25.04.2018 roku pod adresem: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2eba55c3-cba9-4f1d-aa36684f76b2d561&groupId=764034, oraz metodyka „Bezpieczna transakcja – należyta staranność”, opublikowana przez Ministerstwo Finansów pod adresem: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/nalezyta-starannosc,

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z określonych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych przez PPHU PAKON-KRYST lub realizacji złożonego  zamówienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z tych umów, Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą pojawić się roszczenia wynikające z takich umów, tj. przez okres do dziesięciu lat od daty powstania stosunku umownego.,
 • dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sposób zgodny wymaganiami  prawa podatkowego i prawa o rachunkowości, w tym zwłaszcza, obowiązku zachowania tzw. należytej staranności podatkowej, wymaganej przepisami prawa podatkowego, oraz opisanych wyżej, szczególnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, przez okres pięciu lat od końca roku, w którym dany stosunek umowny uległ zakończeniu
 • dla celów marketingu bezpośredniego przetwarzane mogą być do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu  wobec ich przetwarzania w wyżej wskazanym celu lub ustalenia, że dane te się zdezaktualizowały.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom współpracującym z PPHU PAKON-KRYST: podmiotom wspierającym PPHU PAKONKRYST w prowadzeniu działalności gospodarczej , podmiotom zajmującą się obsługą IT PPHU PAKON-KRYST, podmiotom obsługującym PPHU PAKON-KRYS pod względem prawnym, podmiotom wspierającym PPHU PAKONKRYST w zakresie utrzymania systemu ochrony danych osobowych.
 • podmiotom, którym PPHU PAKON-KRYS ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych m. in. Urząd skarbowy, Sądy powszechne. Aktualna lista odbiorców jest dostępna pod adresem mailowym: pakon_kryst@interia.pl
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

W związku z uprawnieniami jakie nadają Państwu nowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych
 •  usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przeniesienia danych osobowych

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt pod mailem: pakon_kryst@interia.pl

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwa, że PPHU PAKON-KRYST przetwarza Państwa dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów

Translate »